vhfporto_kader

VHF portofoons

Alan HP-106 VHF portofoon

Alan HP-106 VHF portofoon 148-174MHz